Spółka, będąca podmiotem wywodzącym się z Naczelnej Organizacji Technicznej, skupia się w głównej mierze na dostarczaniu rozwiązań IT dla podmiotów o charakterze naukowo-technicznym. Tworzone aplikacje i narzędzia, wspierając działalność operacyjną i statutową, stanowią o innowacyjnym charakterze działalności naukowej.

Celami strategicznymi Spółki są:

  • dostarczanie wiodących rozwiązań technologicznych, wspierających działalność stowarzyszeniową
  • tworzenie efektywnych narzędzi IT, gdzie efektywność mierzona jest współczynnikiem jakości do kosztu jej wytworzenia
  • wpływanie na zwiększanie rozpoznawalności marki FSNT-NOT
  • wpływanie na zwiększanie rozpoznawalności marki SWTP

Historia

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w roku 2008 powołała w swojej strukturze Sekcję Informatyczno-Organizacyjną, której powierzyła zadania związane z opracowaniem modelu funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

W tym samym roku, Sekcja opracowała model komunikacji wewnętrznej oraz wdrożyła pilotażowy system udostępniania Internetu i usług komunikacyjnych dla stowarzyszeń, których siedziba mieściła się w Warszawskim Domu Technika.

W roku 2009, Sekcja wdrożyła produkcyjnie system komunikacji wewnętrznej Federacji.

W roku 2010, w związku z rozwojem Sekcji i stałym zwiększaniem ilości świadczonych usług, została podjęta decyzja o zwiększeniu zatrudnienia. Także w tym roku, po raz pierwszy miało miejsce przygotowanie mechanizmów rejestracji i obsługi międzynarodowej konferencji technicznej organizowanej przez FSNT-NOT, aby w następnych latach realizować w pełni obsługę informatyczną "Kongresów Techników Polskich".

W roku 2012 Sekcja stanęła przed koniecznością znaczących inwestycji w infrastrukturę oraz oprogramowanie. Brak źródeł finansowania niezbędnych do rozwoju Sekcji, stał się podstawą do rozpoczęcia poszukiwania alternatywnych form dalszej działalności obszaru IT w FSNT-NOT. W marcu 2012 roku, Kamil Wójcik - szef Sekcji, przedstawił propozycję powołania Spółki z udziałem FSNT-NOT, w której udziałowcami mieliby stać się pracownicy Sekcji oraz FSNT-NOT. W biznesplanie zaproponował pozyskanie finansowania dla Spółki wynikające z ostatecznie przyjętego podziału udziałów. Powołanie firmy NOT Informatyka Sp. z o. o., nastąpiło we wrześniu 2012r.

Od 1 stycznia 2013r. firma NOT Informatyka Sp. z o. o. rozpoczęła oficjalnie swoją działalność, przejmując prawa i obowiązki sekcji Organizacyjno-Informatycznej.

W roku 2013, dzięki zaangażowaniu głównego udziałowca – Kamila Wójcika, Spółka dokonała inwestycji, modernizując infrastrukturę systemową, co w efekcie pozwoliło na dalszy rozwój świadczonych usług. W tym samym roku, Spółka opracowała i przedstawiła koncepcję systemu o kodowej nazwie "Zintegrowanej platformy komunikacyjnej FSNT-NOT", który obecnie nosi nazwę „System Komunikacji Publicznej” (SKP).

Prace związane z pierwszym produkcyjnym wdrożeniem SKP zostały rozpoczęte w roku 2014 i w tym samym roku została opublikowana pierwsza, testowa implementacja o nazwie eNOT.pl, która ostatecznie stała się centralnym narzędziem komunikacji FSNT-NOT. W ramach wdrożenia Spółka dokonała integracji Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT w Portalu.

W październiku 2014r. FSNT-NOT powierzyła Spółce opracowanie narzędzi elektronicznych, do obsługi spotkania FEANI - Europejskiej Federacji Organizacji Technicznych.

W roku 2015 zostały opracowane i stworzone mechanizmy tworzenia wniosków on-line oraz została dokonana integracja z systemami płatności elektronicznych i system reklamy w Portalu eNOT.pl. W tym samym roku została zawarta pierwsza umowa podmiotem z obszaru finansów - Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Portal eNOT.pl gromadząc wokół siebie młodych Polaków, zainteresowanych polską techniką i dobrą kondycją polskiej gospodarki stał się fundamentem do powołania Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, co miało miejsce w historycznej Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika.

Rok 2016 to ekspansja rozwiązań opracowanych przez Spółkę poza granice Polski. Wielokrotne wdrożenia narzędzi opracowanych przez Spółkę, między innymi Systemu Komunikacji Publicznej oraz NCONFERENCE spowodowały zwiększenie udziału Spółki w rynku. Rozwiązania zostały oddane produkcyjnie dla takich podmiotów jak Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych czy Polskie Koleje Państwowe S.A. Wdrożenia stały się wsparciem dla 6 znaczących konferencji w Polsce o tematyce technologicznej. W tym samym roku zostały nawiązane relacje z podmiotami z Belgii oraz Japonii.


Właściciele

FSNT-NOT – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

POSIADANE UDZIAŁY 29%

Naczelna Organizacja Techniczna, jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

FSNT-NOT to organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 100 tys. członków indywidualnych. Jako grupa działająca w oparciu o zasady obowiązujące podmioty trzeciego sektora, realizuje kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tysięcy odbiorców. Jest członkiem 46 międzynarodowych organizacji inżynierskich oraz współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego i podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. W swojej strukturze zawiera 47 Terenowych Jednostek Organizacyjnych, które w całym kraju wspierają innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jest podmiotem, który z powodzeniem wdrożył jedno z największych programów wspierających innowacyjne rozwiązania – Program Projektów Celowych. Jest organizatorem najstarszego i najbardziej rozpoznawalnego konkursu technicznego organizowanego na terenie Polski – Olimpiady Wiedzy Technicznej. Angażuje się we wspieranie młodzieży w dążeniu do rozwijania własnych umiejętności w dziedzinach technicznych..

Kamil Wójcik
Współzałożyciel,
Pomysłodawca
POSIADANE UDZIAŁY 71%

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" oraz "Zarządzanie zasobami IT" oraz Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych". Pedagog, kształcący młodzież w dziedzinach informatyki i telekomunikacji. Doświadczony menadżer, posiadający doświadczenie we współpracy z podmiotami polskimi i zagranicznymi. Wielokrotnie nagrodzony za osiągnięcia w dziedzinach przedsiębiorczości.

Z działalnością w obszarze IT związany jest od 2000 roku.
W roku 2001 odpowiadał za obszar techniczny pierwszego w Polsce procesu publikacji premier kinowych w portalach internetowych, a opracowane mechanizmy były z powodzeniem wykorzystywane do roku 2004.
W roku 2004 opracował systemy dostępu do usługi Internet za pośrednictwem sieci telewizyjnych, czego następstwem było wdrożenie w latach 2004-2006 usługi dostępu do Internetu w telewizjach kablowych zlokalizowanych w Krakowie, Tarczynie, Suchedniowie, Drzewicy oraz Pionkach.
W roku 2006 podjął działania na rzecz FSNT-NOT, angażując swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT i zarządzania projektami. W ramach przedsięwzięcia "Inkubator Platform Technologicznych" zainicjował projekt opracowania i realizacji wspólnej platformy komunikacyjnej dla FSNT-NOT.
W efekcie realizowanych działań na rzecz FSNT-NOT w roku 2009 został powołany na stanowisko Pełnomocnika Zarządu FSNT-NOT ds. Informatycznych.

Równolegle z działalnością społeczną w roku 2008 opracował jeden z pierwszych w Polsce elektronicznych systemów badania opinii publicznej, którego budowa została sfinansowana ze środków publicznych, w ramach wdrożonego w latach 2008-2012 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach przedsięwzięcia, w latach 2008-2015 zarządzał celową spółką 3Stylers, powołaną do realizacji projektu.
W roku 2012 przedstawił Zarządowi FSNT-NOT projekt wyodrębnienia podmiotu IT ze struktury FSNT-NOT, który uzyskał aprobatę. Od dnia powołania Spółki NOT Informatyka w 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i odpowiada bezpośrednio za jej rozwój.
W latach 2012-2016 zaangażowany równolegle w działalność sektora bankowego. Opracował innowacyjne rozwiązania łączące sektor bankowości ze społecznym. Pełnił rolę eksperta i menadżera w Banku Ochrony Środowiska S.A. Za swoje działania w obszarze IT w sektorze bankowości otrzymał nominację do nagrody im. Remigiusza Kaszubskiego, przyznawaną przez Związek Banków Polskich.

Jest inicjatorem utworzenia i członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej (SWTP). Wybrany jednomyślnie w głosowaniu podczas posiedzenia założycielskiego, pełni rolę Prezesa SWTP.
Od grudnia 2016 roku jest Wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności są rozwój technologii oraz promocja działań realizowanych przez Federację.