Misja

Spółka, będąc podmiotem, którego udziałowcem jest także FSNT-NOT, w swojej strategii skupia się w głównej mierze na świadczeniu usług na rzecz podmiotów o charakterze naukowo-technicznym.

Głównymi cela działalności Spółki są:

  • tworzenie, utrzymanie i rozwój aplikacji elektronicznych i informatycznych, integrujących środowisko naukowo-techniczne
  • tworzenie narzędzi wspierających działalność FSNT-NOT
  • tworzenie i utrzymanie usługi IT dla FSNT-NOT oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych w niej sfederowanych, wspierających ich działalność statutową, organizacyjną i biznesową
  • świadczenie usług IT dla podmiotów zewnętrznych, współpracujących z FSNT-NOT i stowarzyszeniami działającymi w jej strukturach

Historia

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w roku 2008 powołała w swojej strukturze nową komórkę, której powierzyła zadania związane z opracowaniem modelu funkcjonowania organizacji z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Funkcjonowanie Sekcji Informatyczno-Organizacyjnej (Sekcja), bo taką nazwę otrzymała nowo-stworzona komórka, powierzono Kamilowi Wójcikowi. W tym samym roku, Sekcja Informatyczno-Organizacyjna opracowała model komunikacji wewnętrznej oraz wdrożyła pilotażowy system udostępniania sieci Internet dla lokatorów.

W roku 2009 został wdrożony produkcyjnie system komunikacji wewnętrznej i w tym samym roku Sekcja zakończyła proces wdrożenia systemu zarządzania ruchem.

W roku 2009 został wdrożony produkcyjnie system komunikacji wewnętrznej i w tym samym roku Sekcja zakończyła proces wdrożenia systemu zarządzania ruchem.

W roku 2010, w wyniku zwiększenia ilości świadczonych usług, Zarząd Główny FSNT-NOT, na wniosek Sekcji Informatyczno-Organizacyjnej podjął decyzję o zwiększeniu w niej zatrudnienia.

Do Sekcji Informatyczno-Organizacyjnej, w drodze konkursu, został zatrudniony nowy pracownik. W tym roku, dwuosobowy zespół Sekcji rozszerzył zakres świadczonych usług o wsparcie techniczne dla Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mających siedzibę w budynkach FSNT-NOT. Także w tym roku, po raz pierwszy przygotowanie mechanizmów rejestracyjnych i realizacja obsługi elektronicznej organizowanej przez FSNT-NOT światowej konferencji, zostało powierzone Sekcji Informatyczno-Organizacyjnej.

W roku 2011 zakończył się okres trwałości projektu "Inkubator Platform Technologicznych".

W następstwie Sekcja, optymalizując koszty budowy infrastruktury teleinformatycznej w budynkach FSNT-NOT dokonała relokacji węzłów teleinformatycznych, przygotowując środowisko do zmiany wykorzystywanej technologii. W tym samym roku, opracowane przez Sekcję mechanizmy rejestracyjne i obsługi komunikacji zostały wykorzystane w konferencji "XXIV Kongres Techników Polskich".

Rok 2012, mając na względzie biznesową optymalizację wykorzystywanych narzędzi informatycznych, poświęcony był przede wszystkim zmianie organizacyjnej systemów.

Eksploatowana od roku 2006 infrastruktura wymagała modernizacji i inwestycji. W marcu tego roku, szef Sekcji, Kamil Wójcik, przygotował harmonogram modernizacji wraz z kosztorysem. Przedstawiony na Zarządzie FSNT-NOT został przyjęty i zaaprobowany, natomiast w wyniku braku środków na finansowanie Zarząd FSNT-NOT odmówił możliwości inwestycji. Konieczność modernizacji infrastruktury oraz brak możliwości finansowych FSNT-NOT do podjęcia inwestycji stały się początkiem rozmów na temat powołania Spółki z udziałem FSNT-NOT. Powołanie firmy NOT Informatyka Sp. z o. o., które nastąpiło we wrześniu 2012r. było efektem negocjacji, w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego FSNT-NOT oraz Kamil Wójcik - szef Sekcji Organizacyjno-Informatycznej. Od 1 stycznia 2013r. firma NOT Informatyka Sp. z o. o. rozpoczęła oficjalnie swoją działalność, przejmując wszystkie zasoby sekcji Organizacyjno-Informatycznej oraz jej zobowiązania. Udziałowcami Spółki zostali FSNT-NOT, Kamil Wójcik oraz Krzysztof Brzyski.

W roku 2013, Spółka dokonała inwestycji, modernizując całą infrastrukturę systemową, co skutkowało ponowną możliwością rozszerzania jakości świadczonych usług.

W tym samym roku, Spółka przedstawiła Radzie Krajowej FSNT-NOT koncepcję "Zintegrowanej platformy komunikacyjnej FSNT-NOT". Akceptacja koncepcji przez Radę Krajową FSNT-NOT była fundamentem powstania projektu "Zintegrowana platforma komunikacyjna FSNT-NOT", który ostatecznie otrzymał nazwę "eNOT.pl - Portal inżynierów i sympatyków techniki". Równolegle prowadzone były działania rekrutacyjne w celu zbudowania zespółu, któremu w roku 2014 powierzone zostanie stowrzenie Portalu eNOT.pl.

W roku 2014 została opublikowana pierwsza, testowa wersja Portalu eNOT.pl, który stał się centralnym narzędziem komunikacji FSNT-NOT.

Podpisane zostały umowy z Terenowymi Jednostkami Organizacyjnymi FSNT-NOT i dzięki ich zaangażowaniu, jako użytkowników, zostały przygotowane założenia do optymalizacji pierwszej wersji Portalu eNOT.pl. Od tego roku głównym celem strategicznym Spółki jest nieprzerwany rozwój Portalu eNOT.pl, który z każdym tygodniem zyskiwał coraz więcej użytkowników i czytelników. W październiku 2014r. Zarząd Główny FSNT-NOT powierzył Spółce opracowanie wszystkich narzędzi elektronicznych, do obsługi corocznego spotkania FEANI - Europejskiej Federacji Organizacji Technicznych, które w tym roku organizowane było przez Polskę.

W roku 2015 zostały opracowane i stworzone mechanizmy tworzenia wniosków, wdrożone płatności elektroniczne oraz system reklamy w Portalu eNOT.pl.

W tym samym roku została zawarta pierwsza umowa podmiotem z obszaru finansów - Bankiem Ochrony Środowiska S.A.. Portal eNOT.pl gromadząc wokół siebie młodych Polaków, zainteresowanych polską techniką i dobrą kondycją polskiej gospodarki stał się fundamentem do powołania Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, co miało miejsce w historycznej Sali Prezydialnej Warszawskiego Domu Technika.

Właściciele

FSNT-NOT
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

POSIADANE UDZIAŁY

29%
Naczelna Organizacja Techniczna, jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

FSNT-NOT to organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 48 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju wspieranie innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący Program Projektów Celowych i biorący udział w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” poprzez Centrum Innowacji NOT prowadzący projekt edukacyjny pt. "Innowacyjna Technika - programy zajęć technicznych dla gimnazjów".

Kamil Wójcik
Udziałowiec, Współzałożyciel

POSIADANE UDZIAŁY

71%
Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunkach "Elektroenergetyka" oraz "Zarządzanie zasobami IT". Ukończył także roczne studium "Wdrażanie przedsięwzięć innowacyjnych" zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki. Posiada certyfikat zarządzania projektami zgodnie z metodyką Prince2.

Z działalnością w obszarze IT związany jest od 2000 roku.
W roku 2001 odpowiadał za obszar techniczny pierwszego w Polsce procesu publikacji premier kinowych w portalach internetowych, a opracowane mechanizmy były z powodzeniem wykorzystywane do roku 2004.
W roku 2004 opracował systemy dostępu do usługi Internet za pośrednictwem sieci telewizyjnych, czego następstwem było wdrożenie w latach 2004-2006 usługi dostępu do Internetu w telewizjach kablowych zlokalizowanych w Krakowie, Tarczynie, Suchedniowie, Drzewicy oraz Pionkach.
W roku 2006 podjął działania na rzecz FSNT-NOT, angażując swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru IT i zarządzania projektami. W ramach przedsięwzięcia "Inkubator Platform Technologicznych" zainicjował projekt opracowania i realizacji wspólnej platformy komunikacyjnej dla FSNT-NOT.
Efekty działań podjętych na rzecz poprawy jakości usług wewnętrznych Federacji w obszarze IT zostały dostrzeżone przez zarządzających FSNT-NOT i w roku 2009 został Pełnomocnikiem Zarządu ds. Informatycznych.
Równolegle, w roku 2008 był współtwórcą jednego z pierwszych elektronicznych systemów badania opinii publicznej, sfinansowanego ze środków publicznych, w ramach wdrożonego w latach 2008-2012 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach przedsięwzięcia, w latach 2008-2015 zarządzał celową spółką 3Stylers, powołaną do realizacji projektu, który został z powodzeniem rozliczony w 2012 roku.
Od 2012 pełni funkcję Prezesa NOT Informatyka Sp. z o. o. i odpowiada za rozwój technologii i narzędzi informatycznych, tworzonych przez Spółkę na rzecz FSNT-NOT i jej członków. W latach 2012-2016 współtwórca przedsięwzięć biznesowych w obszarze rynku finansowego, gdzie pełnił rolę eksperta i menadżera przedsięwzięcia eko-Polska w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Jest pomysłodawcą i członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Techniki Polskiej, które zostało założone 3 września 2015 r. Wybrany jednomyślnie w głosowaniu podczas posiedzenia założycielskiego, pełni rolę Prezesa SWTP.
Od grudnia 2016 roku jest Wiceprezesem Federacji Stowarzysze Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, a w obszarze jego odpowiedzialności rozwój technologii oraz promocja działań stowarzyszeń.